Rozpatrywanie skarg

ROZPATRYWANIE SKARG

Wymagane dokumenty:

Składanie skarg jednej z form:

1. w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem lub osobiście w Zespole Obsługi Klienta, pokój nr 01 (parter), 

 • formularz skargi kierowanej do Burmistrza - do pobrania
 • formularz skargi kierowanej do Rady Miejskiej - do pobrania

2. w formie poczty elektronicznej przesyłając na adres urzad@srem.pl, (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego oraz jego adres do korespondencji),

3. w formie ePUAP - dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Śremie, https://epuap.gov.pl

4. w formie ustnej do protokołu - każdy pracownik urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół - wzór protokołu skargi/wniosku

 • protokół przyjęcia skargi (wniosku) kierowanej do Burmistrza wniesionej ustnie - do pobrania
 • protokół przyjęcia skargi (wniosku) kierowanej do Rady Miejskiej wniesionej ustnie - do pobrania

 

Wymogi formalne wniosku:
Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę
 • adres wnoszącego skargę
 • treść skargi
 • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Komórka odpowiedzialna:

 • Burmistrz jeżeli skarga dotyczy pracownika Urzędu Miejskiego. (W przypadku złożenia skargi na pracownika Urzędu Miejskiego, Burmistrz może powierzyć rozpatrzenie skargi Naczelnikowi Pionu, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Burmistrza.)
 • Przewodniczący Rady Miejskiej jeżeli skarga dotyczy Burmistrza lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski;
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


 

Wytworzył:
Agnieszka Błoszyk
(2022-12-05)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-15 10:03:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-08-21 13:39:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki