Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie

Urząd Miejski w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • cześć opublikowanych zdjęć/grafik w przeszłości nie posiada opisu alternatywnego, maja one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżacej realizacji zadań,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adrian Wartecki.
 • E-mail: adrian.wartecki@urzad.srem.pl
 • Telefon: +48 61 28 47 116

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności osób ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Miejskim w Śremie
Bartosz Żeleźny
Urząd Miejski w Śremie
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
pok. nr 11 (I piętro)
tel. 61 28 47 101
e-mail: bartosz.zelezny@urzad.srem.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, Ratusz/obiekt zabytkowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, prowadzą trzy wejścia:
Pierwsze, od ul. Plac 20 Października 1: prowadzące do holu głównego, zlokalizowane z prawej strony budynku, do drzwi otwieranych tradycyjnie prowadzą schody, brak pochylni,
   
Drugie, od ul. Plac 20 Października 1:  prowadzące bezpośrednio do Pionu Edukacji i Usług Społecznych,
zlokalizowane z lewej strony budynku, do drzwi otwieranych tradycyjnie prowadzą schody, brak pochylni,
   
Trzecie, od ul. Plac 20 Października 1: prowadzące do holu głównego,  zlokalizowane na poziomie chodnika, na lewej ścianie budynku z windą.
 

Opis dostępności korytarzy schodów i wind

W holu głównym  dla  interesantów dostępna jest  przestrzeń w Zespole  Obsługi Klienta. Zespół zapewnia komunikację z Urzędem dla osób ze szczególnymi potrzebami, w bezpośrednim kontakcie oraz w kontakcie email i telefonicznym.

Przestrzeń zespołu obsługi klienta, zwłaszcza miejsca załatwiania spraw  dostosowane została co do wysokości dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez odcinkowe obniżenie blatu. 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy zlokalizowanej wewnątrz budynku na końcu korytarza.
   
Wewnątrz budynku poprowadzone są schody.
    
 
Opis dostosowań
Winda prowadzi na wszystkie 3 kondygnacje budynku, z bezpośrednim dostępem do biur. W windzie zamontowano dodatkową sygnalizację dźwiękową z komunikatem głosowym określającym wysokość kondygnacji, na której zatrzymuje się winda.

Pochylnia brak

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   
W budynku, na parterze, po lewej stronie korytarza znajdują się toalety dla niepełnosprawnych, wykonano instalacje alarmowe i zainstalowano czujki ppoż.
   
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się przed Urzędem Miejskim w Śremie  od strony Placu 20 Października 1.
 

W obsłudze klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Funkcję tłumacza migowego w Urzedzie Miejskim w Śremie pełni pani Marzena Tonińska posługująca się językiem migowym w stropniu podstawowym.
W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt  e-mail: marzena.toninska@urzad.srem.pl  lub telefoniczny z Obsługa Klienta +48 61 28 47 147
   
Na parterze w tolaecie znajduje się przewijak dla matek z małym dzieckiem

 
Dostępność architektoniczna
Urząd Stanu Cywilnego w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 10

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od głównej ulicy do holu budynku poprzez schody, a także specjalny podjazd wzdłuż bocznej ściany budynku dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście główne od strony ul. Adama Mickiewicza 10: prowadzące do holu głównego, pochylnia
   
Drugie wejście od strony parkingu: prowadzące do holu głównego, schody za wejściem
 

Opis dostępności korytarzy schodów i wind

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze budynku. 
 

Nie ma możliwości przejścia na drugą kondygnację budynku poza schodami, brak windy.
   
Pochylnia
   
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   
W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
   
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
Na parkingu przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Przewijak dla matek z małym dzieckiem brak
   

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dojazd do głównego budynku Urzędu Miejskiego zapewnia bezpłatna komunikacja, gdzie autobusy dostosowane są dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez obniżoną platformę wejścia i komunikatory głosowe. Autobus taki kursuje w pobliżu Urzędu Miejskiego w Śremie.

Informacje dodatkowe

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Osobą odpowiedzialną za kontakt z osobami niesłyszącymi jest Pani Marzena Tonińska, posługująca się językiem migowym w podstawowym stopniu.

Na stronie srem.pl dostępna jest usługa za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu która umożliwia osobom niesłyszącym natychmiastowe połączenia wideo z tłumaczem języka migowego i kontakt z Urzędem.

Powołano Mobilnego Urzędnika, który przechodzi szkolenie celem ułatwienia załatwiania spraw urzędowych bezpośrednio w domu osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą napisać/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
A także wysłać email na adres: urząd@srem.pl

Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 61 28 47 147.

Skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Wartecki, adrian.wartecki@urzad.srem.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 28 47 116 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

 

 

Deklaracja dostępnosci

 

Wstęp 

 
Urząd Miejski w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie  - umsrem.bip.eur.pl (bip.srem.pl)
 
Data publikacji strony internetowej: 2008-03-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31
 
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Śremie
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: 2020-03-31.
 
 
Dostępność
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
 
 
Koordynator do spraw dostępności osób ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Miejskim w Śremie 
 
Bartosz Żeleźny
Urząd Miejski w Śremie
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
pok. nr 11 (I piętro)
tel. 61 28 47 101
e-mail: bartosz.zelezny@urzad.srem.pl
 
 
 
PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
 
Dążymy do tego, by serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.
 
 
DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU
 
ASPEKT TECHNICZNY
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością: 
Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
Pułapki klawiaturowe - wykluczone
Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.
 
 
ASPEKT INFORMACYJNY
Biuletyn Informacji Publicznej zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać. 
Szczegółowe informacje dotyczące
 
Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
- Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 
- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/ 
- W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
- W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.
 
 
 
Wytworzył:
Adrian Wartecki
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-02 07:33:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 11:36:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki