Wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców

Wzory wniosków:

Wniosek o zmianę miejsca głosowania - do pobrania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - do pobrania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obcokrajowcy - do pobrania

Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców - do pobrania 

Wniosek o udostępnienie informacji o danych wyborcy przetwarzanych w centralnym rejestrze wyborców - do pobrania

Wniosek o wydanie zaśwadczenia o prawie do głosowania - do pobrania

 

WPISANIE DO CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały (bezdomny) ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

WPISANIE DO CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek. 

 

UDOSTĘPNIANIE CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW

Centralny Rejestr Wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Pion Spraw Obywatelskich

Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Adama Mickiewicza 10, pok. 1;

tel. 61 28 47 120, 28 47 125,

Godziny pracy: od 7:00 do 15:00

 

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o ujęciu w Centralnym Rejestrze Wyborców wydaje się w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie Centralnego Rejestru Wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 poz. 2408 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 poz. 2408)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz Śremu przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Burmistrz Śremu może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

Burmistrz Śremu jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Śremu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

Inne informacje

Dodatkowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy.

Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Śrem, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o ujęciu w Centralnym Rejestrze Wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Śrem można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Śrem może skutkować wydaniem decyzji o odmowie ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 
 
 
 
Wytworzył:
Barbara Sypień
(2018-09-17)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-25 07:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-05-17 13:28:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki