Rejestracja zgonu

REJESTRACJA ZGONU
 
 
Od 01 marca 2015 r. rejestracji zgonu dokonuje się w formie elektronicznej w Systemie Rejestrów Państwowych – SRP (nie prowadzi się ksiąg stanu cywilnego w formie papierowej)
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
 
Zgłoszenie zgonu – wymagane dokumenty:
 
- dowód osobisty osoby zmarłej
 
- zalecany dowód osobisty współmałżonka (o ile osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim)
 
- paszport w przypadku zgonu cudzoziemca
 
- karta zgonu wystawiona przez lekarza
 
 
Opłaty:
Sporządzenie aktu zgonu jest bezpłatne, po dokonaniu rejestracji z urzędu wydaje się osobie zgłaszającej zgon 1 odpis skrócony aktu zgonu(bezpłatnie).Jeżeli zgon nie zostanie zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon wydawane są z urzędu (bezpłatnie)- 2 odpisy skrócone.

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
I piętro, pok. nr 11
 
 
Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia zgonu
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego.
I piętro, pokój nr 11, tel. 61 2847132
usc@urzad.srem.pl
 
 
Tryb odwoławczy:
Odmowa rejestracji zgonu w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.
 
 
Dodatkowe informacje:
Podmioty uprawnione do zgłoszenia zgonu (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  o cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz. U. z 2015 r. Nr 118, poz. 2126):
1. Pozostały małżonek(ka)
2. Krewni zstępni (dzieci, wnuki, itd.)
3. Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.)
4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (siostra, brat, siostrzeniec, bratanek, itd.)
5. Powinowaci w linii prostej 1 stopnia (teść, teściowa)
 
W sytuacji przekazania zwłok do celów naukowych zgłoszenia zgonu może dokonać upoważniony pracownik publicznej uczelni. Niezgłoszenie zgonu przez ww. podmiot umożliwi dokonanie tej czynności przez przedstawiciela podmiotu obowiązanego do pochówku zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 
W przypadku znalezienia zwłok w stanie lub okolicznościach uniemożliwiających ich identyfikację lub zgonu osoby o nieustalonej tożsamości uprawniony podmiot zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce znalezienia zwłok lub miejsce zgonu.
 
Akt zgonu sporządza się na podstawie:
 
1. Karty zgonu złożonej  przez uprawniony podmiot do właściwego miejscowo Kierownika USC w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia lub 24 godzin od dnia jej sporządzenia– jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej)
2. Protokołu zgłoszenia zgonu 
 

 

Wytworzył:
Dominika Zandecka-Kaczmarek
(2023-03-16)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-09 14:17:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:30:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki