Obowiązki posiadaczy wyrobów zawierających azbest

Wymagane dokumenty:
1.Informacja o wyrobach zawierających azbest  
 
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Ochrony Środowiska, pokój nr 33
tel. 61 28 47 138
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, spoczywa obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania w formie inwentaryzacji z natury. Należy ją składać w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają sporządzone informacje burmistrzowi. Podmioty prawne informacje składają marszałkowi województwa.
 
1. Burmistrz zobowiązany jest do aktualizacji BAZY AZBESTOWEJ na podstawie złożonych przez osoby fizyczne informacji oraz do sporządzenia zbiorczej informacji z terenu gminy i przekazania jej do 31 marca każdego roku marszałkowi województwa.
 
2. Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być prowadzone tylko przez wyspecjalizowane firmy, a odpady azbestowe można  składować tylko na wyznaczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
 
3. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia  2032 r.
 
4. Obrót azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
 
Wytworzył:
Karolina Banicka
(2020-01-09)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-26 13:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 09:58:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki