Dokumenty zaimportowane:

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków. Zmiana uchwała 28/III/06 oraz 44/IV/07. Traci moc uchwałą 89/X/07 (numer 10/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie. Traci moc uchwałą 90/X/07 (numer 11/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 29/III/06Uchwała traci moc uchwałą 91/X/07 (numer 12/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 30/III/06.Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07 (numer 13/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 31/III/06Uchwały tracą moc uchwałą 92/X/07 (numer 14/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie. Uchwała zmieniona - 45/IV/07Uchwały tracą moc uchwałą 93/X/07 (numer 15/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwałą 94/X/07 (numer 16/II/06) w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwałą 94/X/07 (numer 17/II/06) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego (numer 18/II/06) w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy - Marcin Mróz (numer 19/III/06) w sprawie sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady. Uchwała zrealizowana. (numer 1/I/06) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego- K.Łożyński (numer 20/III/06) w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2007 rok. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 8, poz. 195 z dnia 22.01.2007 r. (numer 21/III/06) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych Traci moc uchwałą 31/ V/ 11 (numer 22/III/06) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 8 poz. 196 z dnia 22.01.2007 r. Uchwała zrealizowana. (numer 23/III/06) w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 PLB300017 OSTOJA ROGALIŃSKA NIEAKTUALNA (numer 24/III/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok ( zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05)Uchwała zrealizowana. (numer 25/III/06) w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających.Zrealizowana. (numer 26/III/06) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (numer 27/III/06) w sprawie wniosków o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w roku 2007. (numer 27/LVI/06) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków ( zmiana dot. uchwały 10/II/06). Traci moc uchwałą 89/X/07 (numer 28/III/06) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Śremie ( zmiana dot. uchwały 12-II-06)Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07 (numer 29/III/06) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie-Uchwała zrealizowana. (numer 2/I/06) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie( zmiana dot. uchwały 13-II-06 )Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07 (numer 30/III/06) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie ( zmiana dot. 14-II-06)Traci moc uchwałą 92/X/07 (numer 31/III/06) w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy.Traci noc uchwała 85/IX/03. Zmieniona uchwałą 135/XVI/07; 268/XXX/08 = Traci moc uchwałą 32/ V/ 11 (numer 32/III/06) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Opublikowana Dz.Urz. Woj. Wiel. 43 z 3 kwietnia 2006 r.=NIEAKTUALNA Unieważniono § 16 ust. 1 i 2 -Prokuratura - rozprawa 29.08.2018 r. wyrok IV SA/Po 580/18 = Traci moc uchwałą 469/XLIX/2018 Traci moc uchwała 493/XLVI/02, 20/III/02. (numer 335/XLVII/06) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. Opublikowano Dz. Urz.Woj. Wiel. 43 poz. 1118 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Traci moc uchwała 464/XLII/01 , 472/XLIII/02. Zmieniona uchwałą 41/IV/07 oraz uchwałą 74/IX/07; 137/XVII/07 ; 180/XXII/08; 255/XXX/08 Traci moc uchwałą 454 / L /10 z dnia 2.09.2010 r. (numer 336/XLVII/06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel.. 41 z dnia 30.03.2006 r. (numer 337/XLVII/06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża kruszywa naturalnego -Luciny MP. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel... 41 z dnia 30.03.2006 r. (numer 338/XLVII/06) w sprawie przyjęcia przez gminę Śrem zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (numer 339/XLVII/06) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. ( Zmiana dot. uchwały 327/XXVIII/2000 zmienionej uchwałą 47/V/03; 44/V/2015) J. Mieloszyński- NIEAKT. (numer 33/III/06) w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 (numer 340/XLVII/06) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji na terenie gminy Śrem. Opublikowano Dz.Urz. Woj. Wiel... Nr 47 z dnia 7 kwietnia 2006 r. (numer 341/XLVII/06) w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działalność Oddziału Zakaźnego Szpitala w Śremie. (numer 342/XLVIII/06) w sprawie ustalenia ceny nieruchomości podlegającej sprzedaży Parafii Ducha Świętego w Śremie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Uchwała zrealizowana. (numer 343/XLIX/06) w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla Liceum Ogólnokształcącego im.Gen.Józefa Wybickiego w ŚremieUchwała zrealizowana. (numer 344/XLIX/06) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok - zmieniona uchwałą 386/LIV/06Uchwała zrealizowana. (numer 345/XLIX/06) w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na budowę parkingu przed blokiem przy ul. Roweckiego 4 w Śremie. Uchwała zrealizowana. (numer 346/XLIX/06) zmieniająca uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Śrem. zmiana dot. uchwały 203/XXVII/04, zmieniaonej uchwałą 209/XXIX/04 oraz 291/XL/05. (numer 347/XLIX/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot.uchwały nr 334/XLVI/05. Uchwała zrealizowana. (numer 348/XLIX/06) w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w ŚremieTraci moc uchwała 298/XXVII/2000. Uchwała 349/XLIX/06 - rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody stwierdzono nieważność uchwały. Nowa uchwała w tej sprawie 367/LII/06. (numer 349/XLIX/06) w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów WielkopolskiTraci moc uchwała 29/III/02 (numer 34/III/06) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2005 rok. oraz SPRAWOZDANIE Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok . Uchwała Zrealizowana. (numer 350/L/06) w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych. Traci moc Uchwała 266/XXXVI/05. Uchwała zmieniona uchwałą - 314/ XXXVI /09 (numer 351/L/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05. Uchwała zrealizowana. (numer 352/L/06) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2005 rok. Uchwała zrealizowana. (numer 353/LI/06) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2005 rok. Uchwała zrealizowana. (numer 354/LI/06) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2005 rok. Uchwała zrealizowana. (numer 355/LI/06) w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Traci moc uchwała 77/IX/03. Rozstrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały w części § 18- dot. publikacji w Dz.Urz. Traci moc uchwałą 124/XIV/11 z dnia 29.09.2011 r. (numer 356/LI/06) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Obowiązuje od 1 lipca 2006 r. do 31.12.2006r. Zmiana uchwała 27/III/06 (numer 357/LI/06) w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Śrem. Uchwała zrealizowana. (numer 358/LI/06) w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Śrem.Uchwała zrealizowana. (numer 359/LI/06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Pulikacja -Dz. Urz.Woj.Wiel.. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r. (numer 360/LI/06) w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Śremie. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 109 z dnia 11 lipca 2006r. (numer 361/LI/06) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.Traci moc uchwała 130/XIII/99. Uchwała 362/LI/06 została zmieniona uchwałą 402/LVI/06. = Traci MOC uchwałą 73/VIII/11 (numer 362/LI/06) w sprawie zaciągnięcia kredytu z dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Uchwała zreallizowana. (numer 363/LI/06) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Traci moc uchwała 465/XLII/01 zmieniona uchwałą 88/XI/03. Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 110 z dnia 13 lipca 2006r. zmieniona uchwałą = 330/ XXXVIII /09 ; = 437/XLVIII/10 = 156/ XVI / 11 OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021 (numer 364/LI/06) w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT.Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały Nr 150/XVIII/03 (numer 365/LII/06) w sprawie wystąpienia gminy Śrem ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT.Uchwała zrealizowana (numer 366/LII/06) w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie.- NIEAKTUALNA PUBLIKACJA - DZ.Urz.Woj.Wiel. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r. - Traci moc 176/XVIII/2016 Traci moc uchwała 298/XXVII/2000. (numer 367/LII/06) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPUBLIKACJA W DZ. URZ.WOJ.WIEL..Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.Traci moc uchwałą 139/XVII/07 (numer 368/LII/06) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj.Wiel. nr 130 z 18 sierpnia 2006r. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność § 3 pkt 2,9,11, § 14 pkt 6 i 9 oraz § 17 ust. 1 w niniejszej uchwale. /Traci moc uchwała 193/XXIV/04./ Zmieniona uchwałą 161/XIX/07 Uchwała 369/LII/06 TRACI MOC z MOCY PRAWA NOWA UCHWAŁA = 391/XLV/10 (numer 369/LII/06) w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wybudowanie pasa prawoskrętu z ulicy Dezyderego Chłapowskiego (droga powiatowa) w ulicę Jana Kilińskiego (droga wojewódzka) w Śremie.Uchwała zrealizowana. (numer 370/LII/06) w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Piłsudskiego w Śremie.Uchwała zrealizowana. (numer 371/LII/06) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. PUBLIKACJA w Dz. Urz. Woj.Wielk... 126 z 14.08.2006r. Straciła moc uchwała 330/XXXXVI/05 w związku z wejściem w życie nowej ustawy o fin. publicznych. (numer 372/LII/06) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana.( Uchwała 329/XXXXVI/05 uchylona przez Nadzór.) (numer 373/LII/06) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007r. (numer 374/LII/06) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. - zrealizowana. Zmieniona uchwałą 411/LVII/06. (numer 375/LII/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rokUchwała zrealizowana. Zmiana dot. uchwały 334/XLVII/05. (numer 376/LII/06) w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze. Weszła w życie z dniem podjęcia. PUBLIKACJA.w Dz. Urz.Woj. Wielk. Nr 126 z 14.08.2006r = Zmiana -451/XLIX/10 = TRACI MOC z Koncem KADENCJi RADY w 2014 r. Traci moc uchwała 499/XLVI/02 (numer 377/LII/06) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Weszła w życie z dniem podjęcia. PUBLIKACJA w Dz.Urz. Woj. Wielk... Nr 126 z 14.08.2006r. (numer 378/LII/06) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody -Czmoń.Uchwała zrealizowana. (numer 379/LII/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana. (numer 380/LIII/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zreallizowana. (numer 381/LIII/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana. (numer 382/LIII/06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Zbrudzewie.= Zrealizowana Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.nr 180 z dnia 24.11.2006r. poz. 4205. (numer 383/LIV/06) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo. PUBLIKACJA w Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego - nr 184 z 30 listopada 2006r.= ZREALIZOWANA (numer 384/LIV/06) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 35 i 37 położonych we wsi Zbrudzewo. - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel.. Nr 180 poz. 4206 z dnia 24.11.2006 r. = ZREALIZOWANA (numer 385/LIV/06) zmieniająca uchwałę w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok.Zmiana dot. uchwały 345/XLIX/06. Uchwała zrealizowana. (numer 386/LIV/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05. (numer 387/LIV/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy ?rem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana. (numer 388/LV/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana. (numer 389/LV/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK.Uchwała zrealizowana. (numer 390/LV/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana. (numer 391/LVI/06) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnęciem nadzorczym NK.I-2.0911-492/06 z dnia 15 listopada 2006 r. stwierdził nieważność uchwały. (numer 392/LVI/06) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie Plan uchwalono uchwałą 403/XLVII/10 (numer 393/LVI/06) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej. ZREALIZOWANA ( patrz uchwała 187/XXIII/08 ) (numer 394/LVI/06) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana. (numer 395/LVI/06) w sprawie parku gminnego oraz nadania mu nazwy. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 167/ z dnia 2 listopada 2006r. (numer 396/LVI/06) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.Zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 167 z dnia 2 listopada 2006r. TRACI MOC uchwałą 223 / XXII/ 2012 (numer 397/LVI/06) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Śrem umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia p.n. " Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz wymiana wentylacji (z rekuperacją) w budynku pływalni w Śremie. Uchwała zrealizowana. (numer 398/LVI/06) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 333/XLVI/05. Uchwała zrealizowana. (numer 399/LVI/06) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie. (numer 3/I/06) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 177 z dnia 21 listopada 2006 r. (numer 400/LVI/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok - Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05 (numer 401/LVI/06) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Zmiana dot. uchwały 362/LI/06. TRACI MOC uchwałą 73/VIII/11 (numer 402/LVI/06) w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie. Uchwała zreallizowana. (numer 403/LVI/06) w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie. -Powołano Panią Karina Sulejewską.= Uchwała zrealizowana (numer 404/LVI/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK". Uchwała zrealizowana. (numer 405/LVII/06) w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK". Uchwała zrealizowana. (numer 406/LVII/06) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189 z 7 grudnia 2006 r. Zmiana dot. uchwały 376/XLV/98. ZMIANA i UCHWAŁA PIERWOTNA TRACI MOC UCHWAŁĄ - 361 / XLI / 09 (numer 407/LVII/06) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo. Zrealizowana -uchwałą 217/XXV/08 (numer 408/LVII/06) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadz. działaln. pożytku publiczn. oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok. Zrealizowana. (numer 409/LVII/06) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.Zrealizowana. (numer 410/LVII/06) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. Zmiana dot. uchwały 375/LII/06Uchwała zrealizowana. (numer 411/LVII/06) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece".Uchwała zrealizowana. (numer 412/LVII/06) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy - etap I" . Uchwała zrealizowana. (numer 413/LVII/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.Uchwała zrealizowana. (numer 414/LVII/06) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie Zmieniona uchwałą 134/XVI/07; 267/XXX/08 (numer 4/I/06) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - radny Piotr Ruta (numer 5/II/06) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rokZmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.Uchwała zrealizowana. (numer 6/II/06) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Śremu. Traci moc uchwała 18/II/02 Uchwała 7/II/06 traci moc z mocy prawa - zmiana ustawy o pracownikach samorządowych (numer 7/II/06) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu. Traci moc uchwała 136/XVI/03. ZREALIZOWANA - traci moc uchwałą 209/XXIV/08 (numer 8/II/06) w sprawie ustalenia dla Burmistrza Śremu miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowychTraci moc uchwała 28/III/02 (numer 9/II/06)