Zmiana imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany

Wymagane dokumenty:

1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

2. Wniosek:

- Wniosek o zmianę  imienia dziecka - druk do pobrania

- Wniosek o zmianę nazwiska dziecka - druk do pobrania 

 

- Wniosek o zmianę imienia osoby dorosłej - druk do pobrania 

- Wniosek o zmianę nazwiska (noszonego, rodowego) - druk do pobrania

Wniosek musi zawierać:

- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

- nr PESEL,

- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

- adres do korespondencji wnioskodawcy,

- uzasadnienie,

- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna,

- obywatelstwo,

- stan cywilny.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem  o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego oo wyrażenie zgody na zmianę.

 

 

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z  17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Opłaty:

  • decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
  • zwalnia się od opłaty skarbowej:

- dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,

- osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  • 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Pion Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Adama Mickiewicza 10

63-100 Śrem

I piętro, pok. nr 11

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzja o zmianie imienia i nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

I piętro, pok. nr 11, tel. 61 28 47 132

usc@urzad.srem.pl

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie.

 

Dodatkowe informacje:

Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:

  • obywateli polskich,
  • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
  • cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.

Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

 

Wytworzył:
Marta Edwarczyk
(2022-12-15)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-08-17 07:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:36:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki