☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 24.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Działalność gospodarcza - zgłoszenie, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie z ewidencji

Działalność gospodarcza
 
 
Wymagane dokumenty:
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą, dokonać zawieszenia działalności, jej wznowienia oraz wykreślenia po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. 
Zgłoszenia, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  - druk do pobrania
 
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa: 
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego utrzymania.
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
tel. 61 28 47 122
 
 
Tryb odwoławczy:
Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie zgłoszeniem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej *REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany do ZUS albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników KRUS. Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. 
 
2. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:
 
1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
 
a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia społecznego albo ubezpieczenia zdrowotnego,
 
b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin,
 
c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach,
 
d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń;
 
3) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług,
 
4) żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
 
5) żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 
6) żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
 
7) żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
3. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałych po dniu dokonania. 
4. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie.
5. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak  niż 30 dni.  Z uprawnienia może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
6. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającego w danym roku kalendarzowym. 
7. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.  
8. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu) w przypadku gdy, podając je osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnieniu w CEIDG. 
9. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. http://ceidg.gov.pl
 
 
 
Wytworzył:
Jolanta Leśniewska
(2019-11-25)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-02 10:42:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-10 10:39:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3291298