☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
– umorzenie, rozłożenie i odroczenie podatku 
 
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłata za posiadanie psa, opłata skarbowa)
 
 
Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie:
 
1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty - wniosek składa się przed terminem płatności podatku,
 
2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wniosek składa się po terminie płatności podatku,
 
3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - wniosek składa się po terminie płatności. Należy dodać, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 
 
Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno - finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca. Wydanie decyzji wymaga więc zebrania i oceny materiału dowodowego.
 
W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy. 
 
 
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej:
 • wniosek o ulgę – druk do pobrania,
   
 • Oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej  
   
 • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej – druk do pobrania,
   
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy z zakładu pracy, odcinki od emerytury lub renty, zaświadczenie lub do wglądu inny dokument potwierdzający zarejestrowanie w PUP oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i inne),
   
 • do wglądu zeznania podatkowe wraz z załącznikami potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, z wyszczególnieniem kwoty dochodu i odliczeń oraz kwoty nadpłaty lub zapłaty podatku,
   
 • udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie mieszkania (np. do wglądu  rachunek za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, zakup węgla i inne),
   
 • informacje o zadłużeniu Wnioskodawcy np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych (wymienić z jakich tytułów i na jaką kwotę), zaciągnięte kredyty, pożyczki – wskazać kiedy i na jaki cel zostały zaciągnięte i jaka jest wysokość miesięcznych obciążeń z tego tytułu (dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenia, wezwania do zapłaty, harmonogramy spłaty),  
   
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala). 

 
2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, należy przedłożyć: 
 
 


3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy tj.:
4. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną należy przedłożyć: 
 
Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:
20 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
 
30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
 
100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
 
200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej. 

 
Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), 
 
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
 
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
 
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.)
 
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.),
 
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26.04.2012 r.),
 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354z późn. zm.), 
 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543), 
 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
 
10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 
 
Opłaty:
W przypadku rozłożenia na raty i odroczenia, na podstawie uchwały nr 356/XLIII/98 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 30% stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej.
 
 
Opłata skarbowa:
Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter), 
Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem ,
 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, 
a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Zarządzania Finansami Gminy
Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej
pokój nr 15
Tel. 61 28 47 157

 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przydatny link:
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-20 09:52:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-11-23 14:24:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656