☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 16.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

– druk do pobrania .pdf 

– druk do pobrania .doc

2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub słuchacza kolegium pracowników służb społecznych.

3. Dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy 

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie 

Zespół Obsługi Klienta

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Usług Społecznych, pokój nr 03

tel. 61 28 47 130

 

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 

 

Dodatkowe informacje:

1. Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Śrem mają możliwość ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

3. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, pełnoletni uczniowie, słuchacze kolegiów nauczycielskich, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także z urzędu.

4. Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń wydanych przez szkołę w przypadku  udziału ucznia w wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, itp., biletów miesięcznych – imiennych – wystawionych na ucznia. Wysokość i formę przyznanego zasiłku szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu. 

5. Uchwała Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.

 

Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą przy Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem;
  2. Inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Pan Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego;
  4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji;
  7. Każdy kto złoży wniosek posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  8. Każdy kto złoży wniosek ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2017-12-22)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-25 08:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-03 12:10:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25349576