Przedłużenie terminu płatności rat podatku

Przedłużenie terminu płatności rat podatku

 

Uchwała Nr 254/XXV/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości - do pobrania

1. Oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - do pobrania

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków - do pobrania

 

Opłata skarbowa:

Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter),

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Zarządzania Finansami Gminy

Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej

pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wytworzył:
(2021-03-18)
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-18 14:26:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-10 14:12:47)