Formy ochrony przyrody w gminie Śrem

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w Polsce formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) użytki ekologiczne;

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 

 

Organami w zakresie ochrony przyrody są dziś:

1) minister właściwy do spraw środowiska;

2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

3) wojewoda;

4) regionalny dyrektor ochrony środowiska;

5) marszałek województwa;

6) dyrektor parku narodowego;

7) starosta;

8) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

W obecnym stanie prawnym – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – w drodze uchwały rady gminy następuje ustanowienie następujących form ochrony przyrody: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

 

Na terenie gminy Śrem wg stanu na dzień 14.05.2021 r. istnieją następujące formy ochrony przyrody:

  • rezerwat przyrody „Czmoń”,
  • 2 parki krajobrazowe – Rogaliński PK i PK im. D. Chłapowskiego,
  • 2 obszary Natura 2000 – Rogalińska Dolina Warty i Ostoja Rogalińska,
  • 74 pomniki przyrody, w tym 27 na terenie miasta Śrem,
  • 14 użytków ekologicznych, w tym jeden w Śremie („Bagienko”),
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”.

 

Na obszarze gminy występują także chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów.

Dane szczegółowe o wszystkich formach ochrony przyrody

gromadzone i udostępniane są obecnie

w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf

 

 

 

Wytworzył:
Karolina Banicka
(2020-01-28)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-02-26 14:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-05-14 13:46:34)