Numer ogłoszenia: 490832 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 479840 - 2013 data 22.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, fax. 061 2835337.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: