☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 16.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego
 
Od 1 marca 2015 r. rejestracji zawarcia związku małżeńskiego dokonuje się w formie elektronicznej w Systemie Rejestrów Państwowych – SRP ( nie prowadzi się ksiąg stanu cywilnego w formie papierowej)
Małżeństwo w formie cywilnej może zostać zawarte w dowolnym USC w kraju
 
Wymagane dokumenty:
Wymagania wobec nupturientów
(niezależnie od formy zawarcia małżeństwa)
 
- Złożenie pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 
- Okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu cudzoziemca)
 
- Złożenie oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa (art. 25 kro)
 
- Oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa
 
-Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa(jeżeli nupturienci posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych)
 
- Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC (fakultatywnie)
 
- Zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo  (jeżeli małżeństwo zawarte ma zostać z udziałem pełnomocnika)
 
 
 
Wymagania wobec cudzoziemców:
- Zapewnienie
- Dokument tożsamości
- Odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem, a jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim
- Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie(fakultatywnie) wraz z urzędowym tłumaczeniem
- Odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (fakultatywnie) wraz z urzędowym tłumaczeniem
- Zaświadczenie, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z urzędowym tłumaczeniem
 
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
 
3. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo 
 
 
Opłaty:
  • Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa wynosi 84 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego miejsca zawarcia małżeństwa
  • Opłata 1000 zł (opłata dodatkowa w przypadku złożenia wniosku o  zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC)
  • Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo - 17 zł.  
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsca złożenia dokumentów:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Adama Mickiewicza 10
I piętro, pokój nr 11
 
 
Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia.
Jeżeli akty zdarzeń - urodzeń, małżeństw, zgonów – stanowiące podstawę ustalenia stanu cywilnego nupturientów sporządzone są poza USC w Śremie – po wprowadzeniu aktów  przez odpowiedni USC do systemu SRP – nie później niż po 7 dniach od daty zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego, 
I piętro, pokój nr 11, 
tel. 61 28 47 132 
 
 
Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia:
1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
3) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzaj ą je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
4) sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
5) wydania zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, 
 
powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie dokonania czynności. 
 
 
Dodatkowe informacje :
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do stawienia się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w formie cywilnej zobowiązane są do stawienia się w terminie co najmniej miesiąc przed planowaną datą ślubu i uzgodnić termin z pracownikiem USC.
3. Zaświadczenie wystawiane do ślubu konkordatowego ważne jest 6 miesięcy i wymaga złożenia dokumentów jak w przypadku ślubu cywilnego.
4. Zaświadczenie wystawiane do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest 6 miesięcy i  wymaga złożenia dokumentów jak w przypadku ślubu cywilnego. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi - 38zł.
 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-03 14:10:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25349576